Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

1- Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής

2-Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εξειδικεύονται στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι σε Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες καθώς και σε Τράπεζες και σε Επενδυτικές Εταιρείες Ακινήτων καθώς και χάραξης στρατηγικής και επενδύσεων σε μεγάλους ομίλους εταιριών.

Κριτήρια Επιλογής  & Μόρια (%)
 1. Βαθμός πτυχίου 20%
 2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών 20%
 3. Γνώση Η/Υ (δύναται να προσκομιστεί από τη γραμματεία βεβαίωση επάρκειας γνώσεις χειρισμού Η/Υ) 10%
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 10%
 5. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 10%
 6. Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
 7. Συνέντευξη 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100

Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών

To Α’ εξάμηνο και Β’ Εξάμηνο περιλαμβάνουν  (4) τέσσερα μαθήματα κι ένα σεμιναριακό  μάθημα. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικής φοίτησης.

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

 Το τρίτο (Γ’) εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας και δεν έχει υποχρεωτική παρακολούθηση.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο.

Η διεξαγωγή του ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στο Βόλο (κτίριο Ματσάγγου). 

Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εξόφληση των διδάκτρων. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές-φοιτήτριες.

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα). Υποχρεωτικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή η υπεύθυνη δήλωση (βλέπε υπόδειγμα) επικυρωμένη από τα ΚΕΠ καθώς και οι συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές (βλέπε υπόδειγμα) θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο από τον Καθηγητή/Εργοδότη και αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων. 

«Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη Γραμματεία καθώς και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 15 (δέκαπέντε) ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο. «

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος συμμετοχής (δίδακτρα) στο ΠΜΣ είναι 3200€.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

• Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα

• Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 (δώδεκα) άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Από τη διευκόλυνση αυτή εξαιρείται το 20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα. Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορηγούνται υποτροφίες επίδοσης με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές δίνεται η δυνατότητα ολικής ή μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η  ΕΔΕ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:

 1. Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
 2. Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

   ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)
 • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν
 • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη
 • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού
 • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες  it.uth.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ;

Δεν σας κάλυψαν οι παραπάνω απαντήσεις και έχετε ακόμη απορίες; Παρακαλώ συντάξτε την ερώτηση σας στη διπλανή φόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στα σχετικά πλαίσια κειμένου και πατήστε το κουμπί «Αποστολή Μηνύματος». Θα παραλάβουμε την ερώτησή σας και  θα σας απαντήσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συντομότερο δυνατό.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.