Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
2. Να εμβαθύνει στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.
3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες ανάλυσης δεδομένων.

Κριτήρια Επιλογής  & Μόρια (%)
 1. Βαθμός πτυχίου 30%
 2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών 20%
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 10%
 4. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 10%
 5. Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
 6. Συνέντευξη 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100

Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 36 (τριάντα έξι) διδακτικές ώρες. Το σεμινάριο μεθοδολογίας έρευνας έχει διάρκεια 12 ωρών ανά εξάμηνο.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35%. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να παρακολουθήσουν το παρόν πρόγραμμα μεταφέροντας 28 μονάδες ECTS (ήτοι θα αναγνωριστούν 4 μαθήματα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής) με σημαντική μείωση των διδάκτρων σε 1650€ (ή με εφάπαξ καταβολή σε 1500€).

Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα δοθούν διαλέξεις από διακεκριμένους καθηγητές/ερευνητές του εξωτερικού [ενδεικτικά αναφέρονται: Di Mateo Tiziana (King’s College, London), Victor Yakovenko (Department of Physics, University of Maryland, USA), Prof. Dr. Jürgen Mimkes, (Physik Department, Universität Paderborn, Germany) κ.α.]

Κατόπιν αίτησης φοιτητή που παρακολουθεί ΠΜΣ των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων η ΕΔΕ μπορεί να επιτρέψει την εγγραφή φοιτητή σε μάθημα του ΠΜΣ.

 

Το τρίτο (Γ’) εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας και δεν έχει υποχρεωτική παρακολούθηση.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο.

Η διεξαγωγή του ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο (κτίριο Ματσάγγου) και κυρίως στο εργαστήριο Η/Υ των Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο Πληροφορικής, που λειτουργεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΠΜΣ, οι Η/Υ που χρησιμοποιούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα στατιστικά, μαθηματικά και οικονομετρικά λογισμικά

Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εξόφληση των διδάκτρων. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ορίστηκε στους σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκτός από τις συστατικές επιστολές (έως δύο) που υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (βλέπε υπόδειγμα) είτε σε έντυπη μορφή (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα). Οι συστατικές επιστολές (βλέπε υπόδειγμα) που θα υποβληθούν στη γραμματεία θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο από τον Καθηγητή/Εργοδότη και αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη Γραμματεία καθώς και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 15 (δέκαπέντε) ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι 2950€ (δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ).

Μία (1) υποτροφία Αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων) για τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών με πτυχίο άριστα.

Υποτροφίες (30% έκπτωση διδάκτρων) για 2 (δύο) υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών πάνω από 8 (οκτώ). Θα τηρηθεί σειρά αξιολόγησης.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-23 κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

• Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 2360€)

• Έκπτωση 10% και προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα, όταν τα δίδακτρα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, στην έναρξη κάθε εξαμήνου μαθημάτων (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 2500€)

• Προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα και αποπληρωμή σε 18 άτοκες δόσεις (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 2950€)

• Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να παρακολουθήσουν το παρόν πρόγραμμα μεταφέροντας 28 μονάδες ECTS (ήτοι θα αναγνωριστούν 4 μαθήματα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής) με σημαντική μείωση των διδάκτρων σε 1650€ (ή με εφάπαξ καταβολή σε 1500€).

   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορηγούνται υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η ΕΔΕ.

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

   ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)
 • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν
 • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη
 • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού
 • Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των ΠΜΣ και στο αναγνωστήριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες  it.uth.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ;

Δεν σας κάλυψαν οι παραπάνω απαντήσεις και έχετε ακόμη απορίες; Παρακαλώ συντάξτε την ερώτηση σας στη διπλανή φόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στα σχετικά πλαίσια κειμένου και πατήστε το κουμπί «Αποστολή Μηνύματος». Θα παραλάβουμε την ερώτησή σας και  θα σας απαντήσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συντομότερο δυνατό.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.